Счетоводните и ТРЗ казуси на Вашите колеги

Решени в експертното: "Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство"


Уважаеми г-н/ г-жо Професионалист,

Новите счетоводни и ТРЗ казуси са ежедневие в редакцията ни.
 
(Да, такива постъпват и в почивните дни.)
 


Това непрекъснато ни показва колко разнообразни проблеми възникват на практика в работата на счетоводителите и ТРЗ служителите.
 
А щом вече са възникнали в работата на Ваши колеги, какво ги спира да възникнат и във Вашата?!
 
Подгответе се да се справите с тях, още преди да сте ги срещнали!
 
Вижте какви въпроси получи редакцията ни и какви отговори им дадоха нашите експерти, събрани в практическото:

"Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство" 


 
 
За членове на Клуб РС Издателство:
 
Не забравяйте, че според своя членска програма имате право на допълнителна отстъпка от цената на електронното ръководство:
- 10% - за програма Минумум
- 15% - за програма Стандарт
- 20% - за програма Максимум

Какви практически решения включихме в ръководството:
 
Трудови правоотношения:
 Съществува ли задължение за работодателя да индексира трудовите възнаграждения на работниците и служителите?
 Промяна на работно време
 Възлагане на изпълнение на втора длъжност по реда на чл. 259 от КТ
 Възнаграждение за личен труд на съдружник в ООД
 Преназначаване на служител на срочен договор на мястото на напуснал служител с постоянен
 Срочен трудов договор с работник за почистване на стъклени стени на сграда
 Корекция на фиш за заплата и попълване на декларация образец 1 при предписания от ИТ за изплащане на извънреден труд
 Промяна на втори трудов договор при прекратяване на основния
 Удържане на сума за невърнато работно облекло след напускане
 Назначаване на лице от Филипините на трудов договор за полагане на труд онлайн
 Изчисляване на възнаграждение за време на отпуск след преназначаване на 6 ч. с по-ниска заплата 
 Зачитане на клас при късно представяне на трудова книжка
 Начисляване на клас за прослужено време по втори трудов договор
✦ Вписване на заплащане на нощен труд в трудови договори или допълнителни споразумения
 Сключване на втори трудов договор с работничка в отпуск по майчинство
 Ваучери за храна, непотърсени от служителите, които следва да ги получат
 Обучения за оказване на първа долекарска помощ и действия при пожар
 Клас прослужено време за назначен пенсионер
 Заместване на служител на длъжност продавач разносна търговия със свързан касов апарат
 Разлика в полагаеми почивки на шофьори на различни тежкотоварни автомобили
 Решение на общо събрание на работниците и служителите във връзка с раздаване на ваучери за храна
 Категория труд на машинист на асфалтополагаща машина
 Отразяване във ведомост на часове, отработени от командировани в Германия работници
 Командироване на шофьори в чужбина - удостоверение А1 и осигуряване
 Оформяне на отпуск на служителка във връзка с гледане на дете, спряно от училище във връзка с извънредното положение
 Неплатен отпуск за преподавател с втори трудов договор през участието му в служебния кабинет
 Ползване на платен отпуск от служител на 2 трудови договора
 Ползване на неплатен отпуск за гледане на внуче от служителка с 1 г. до пенсиониране
 Майчинство при работа по два трудови договора
 Прекратяване на трудови правоотношения
 Някои често допускани грешки при прекратяването на трудови правоотношения
 Прекратяване на трудовия договор при придобито право на пенсия от работника или служителя
 Прекратяване на трудов договор с пенсионер и брой заплати за изплащане
 Предизвестие за освобождаване на лице, придобило право на пенсия
 Третиране на втори трудов договор по чл. 111 от КТ при прекратяване на първия
 Напускане без предизвестие поради закъснение при изплащане на заплата
 Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване при ползван неплатен отпуск
 Освобождаване на лице на втори трудов договор на 4 часа
 Издаване на УП-2 и УП-3 за напуснал служител
 Предварителна закрила при уволнение на работник – член на европейски работнически съвет
 Прекратяване на трудов договор със служител, който не изпълнява задълженията си
 Защита на дружеството срещу упражняване на конкурентна дейност от бивш управител
 Подсъдност на трудов спор с клон
 Прекратяване на срочен трудов договор и подписване на безсрочен такъв веднага след това
 Прекратяване на срочен трудов договор по време на болничен
 Прекратяване на трудов договор със служителка, отказала да се върне на работа след майчинство
 Освобождаване на лице на изпитателен срок, което не се явява на работа
 
Осигуряване:
 Осигуряване на управител на ООД, осигурен на максималния доход в друга фирма
 Осигурителен доход на служител, който е в карантина заради COVID-19
 Осигуряване на лице, което ще предлага стаи за гости в къщата, в която живее
 Неправилно осигуряване като самоосигуряващо се лице в дружество, където лицето не е собственик или съдружник
 Коригираща справка за окончателен размер на осигурителен доход
 Осигуряване на чуждестранно лице с ДУК в ЕООД в България
 Промяна на осигуряване на СОЛ, когато СОЛ започне да получава доходи от личен труд и да се осигурява върху него
 Осигуряване на пенсионер, назначен по ДУК
 Плащане на осигуровки за период през 2011 г., през който лице е било ЕТ
 Граждански договор с дете на 7 г. за участие във филмов проект
 
Обезщетения:
 За някои практически аспекти от дейността на инспекцията по труда
 Предоставяне на болничен от 2019 г. след прекратяване на втори трудов договор през 2020 г.
 Болнични и обезщетения на лице, назначено на трудов договор с изпитателен срок, след трудова злополука
 Обезщетение за временна неработоспособност за пенсионер, работещ на 4 часа
 Обезщетение за по чл. 222 и чл. 224 за починало лице с право на ранно пенсиониране
 Обезщетение за оставане без работа за съкратен пенсионер
 Обезщетение за неизползван отпуск за лице, което има общ трудов стаж по-малко от 4 месеца
 Запор на обезщетение за оставане без работа след съкращение
 Обезщетение за пенсиониране на освободено лице, подало документи за пенсиониране преди прекратяване на трудовия договор
 Плащане на обезщетение за пенсиониране, когато лицето ще продължи да работи за същия работодател след пенсиониране
 Обезщетение за ненавременно представяне на болничен пред НОИ
 Обезщетение за неползван платен годишен отпуск при преназначаване на служител
 Заплащане на обезщетение за неползван отпуск от 2018 г.
 Определяне на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за лице, позвано платени и неплатени отпуски
 Плащане на обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудов договор за преназначаване 
 
Счетоводство:
 Счетоводни записвания при изработване на врати за склад от фирмата, ползваща складовете
 Счетоводни записвания при изписване на материали и заприхождаване на мостри, изработени с материалите 
 Отчитане на договор за безвъзмездна помощ от ДФ Земеделие
 Отчитане на постъпления по обезценено плащане
 Доставки на ИКТ услуги - счетоводни записи и допълнителни сметки в сметкоплана
 Признаване на разходи за текущи ремонти на амортизирани машини
 Включване в ОПР на разходи за закупуване на стоки, които в края на годината остават налични
 Неосчетоводени договори по парични заеми
 Счетоводни записвания при получаване на ИКТ ваучер Тип 2
 Осчетоводяване на каса на червено
 Счетоводни записвания при разплащания във връзка с предоставяне на право на строеж при по-ниска и по-висока от полагаемата квадратура
 Счетоводни записвания при данъчен резултат печалба заради данъчно непризнати разходи
 Осчетоводяване на бетонова настилка върху собствена за дружество земя
 Счетоводни записвания при получени средства по процедура Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 Счетоводното отчитане на сделки на Нюйоркската фондова борса
 Определяне на разходи за ремонт на закупено помещение като подобрения на актив
 Отразяване на получена сума от спечелено дело във връзка с неплатена такса
 Осчетоводяване на скрито разпределение на печалбата
 Отчитане на разходи по бетониране на площадка във фирмен обект
 Осчетоводяване на бетонова площадка за измиване на собствени товарни автомобили
 Отговаряне на условия на § 1, т. 30 от ЗСч от дружество
 Осчетоводяване на плащания чрез ПОС терминал
 
ЗДДС:
 ДДС ставка при продажба на кафе и напитки за консумация извън заведение
 Изграждане на фотоволтаична ел. централа - право на строеж и на данъчен кредит
 Данъчна основа на ДДС при разпродажба на стока при закриване на магазин
 Третиране по ЗДДС на доставка на стока, произведена в Румъния, с фактура от гръцка фирма
 Документ за посочване в дневник покупки при възстановен аванс
 Начисляване на ДДС при доставка на отпадъци
 Включване на закупени активи в дневник за покупки след регистрация по ДДС
 Отразяване в ДДС дневниците на фактура от латвийско дружество
 Регистрация по ЗДДС за полско дружество във връзка с доставка и монтиране на цистерна
 Фактуриране на разходи за поддържане на имот, отдаден под наем срещу стопанисване
 Фактура за обновяване на софтуер с ДДС номер от Великобритания
 Корекция на ползван данъчен кредит за имот, отдаван под наем на физическо лице
 Обобщаване на продажби в отчет по чл. 119 от ЗДДС
 Фактури при покупка и продажба на автомобили втора употреба от ЕС и извън ЕС
 Отразяване на услуга, получена от фирма от Северна Ирландия
 Отразяване на установена липса на стоки в дневник и справка-декларация по ЗДДС
 ДДС във фактура при продажба на стока с транспорт EXW
 Предоставяне на услуга във връзка със софтуер към американска фирма, непредоставила документ за
 потвърждаване на стопанска дейност
 Корекция на погрешно издадени фактури
 Право на данъчен кредит при покупка на гориво за наета на оперативен лизинг кола, ползвана за нуждите на фирмата
 Внос на стоки от Корея директно в Италия, където ще се продават
 Документиране на доставка на материали за строително-монтажни работи в Германия
 Фактуриране на продажба на употребяван автомобил към ФЛ в Италия
 Отразяване на разход по фактури за гориво при транспортни услуги на територията на ЕС
 Осчетоводяване на късно предоставени фактури за покупка и продажба на машини от Германия
 Отчитане на лично ползване на служебен автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при закупуване
 Право на данъчен кредит за закупена кафе-машина, която ще се ползва от административния персонал на фирма
 Третиране на фактура от учебно заведение от ЕС
 Продажби чрез Амазон Франция през български ДДС номер
 Отдаване под наем на фирмен имот на свързано лице
 Регистрация по ЗДДС за посредник в сделка за закупуване на дялове на фирма
 Компенсиране на загуба и намаляване на печалба при нефактуриран наем на машини и съоръжения
 Грешка във фактуриране - начини за коригиране и последствия
 
ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, ЗМДТ, Наредба Н-18:
 Посредничество при предлагане на тол такси - документиране
 Облагане на продажби от ФЛ на алкохолни напитки през сайт на регистрирана по ДДС в Шотландия фирма
 Дублиране на задължения за данъци върху наем
 Регистрация по ЗДДС на ФЛ след продажба на земя
 Прехвърляне на апартамент от сграда с акт 14 на цена под данъчната оценка
 Данъчно признаване на безвъзмездни разходи при изпълнител на договор за разрушаване на сграда
 Участие на лихви по инвестиционен кредит в регулирането на слаба капитализация
 Задължение за извършване на тримесечни авансови вноски по ЗКПО
 Облагане на доходи от ДУК в България на управител на ЕООД, гражданин на Русия и Израел
 Облагане на доходи на ФЛ от фирмата му в Канада
 Облагане на закупуване на имот в чужбина
 Облагане на лице, което отдава стаи за гости в къщата, в която живее
 Облагане на отпуснат заем от управител на българско дъщерно дружество на естонско дружество майка 
 Оформяне на захранване на каса от собственика на фирма
 Облагане на печалба, реализирана от панамско дружество, собственост на българско ЮЛ
 Удържане на данък от ФЛ пенсионер, предоставил помещение под наем на ЕООД
 Прилагане на Наредба № Н-18 при дропшипинг с прием на плащания през PayPal и Stripe
 Изплащане на дивиденти в брой към съдружници в ООД, което е собственик на ЕООД
 Завеждане на багер в САП и ДАП с амортизационна норма 10 на сто
 Касови бележки при разносна търговия
 Разпределяне на дивиденти от ЕООД в ООД, което е собственик на ЕООД
 Данъчно третиране на помощ по мярка 60 на 40 при фирма на патентен данък
 
Търговски закон:
 Деклариране в ТР на ДУК
 Регистрация на земеделски производител за търговска дейност
 Регистрация на фирма от ФЛ, препродаващо на части бракувани автомобили 
 Задължение за изплащане на дивиденти след годишно приключване и подаване на ГДД


Вижте 2 експертни решения от книгата относно: Вписване на заплащане на нощен труд в ТД или допълнителни споразумения; и Посредничество при предлагане на тол такси - документиране:
 
 Цели страници от книгата вижте във видеото тук:
Ето и експертите, чиито съвети и решения включихме в книгата:
Аспасия Петкова
Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.

Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.


доц. д-р Андрей Александров
Магистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004).
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007).
 
В периода 2011-2015 г., Андрей Александров е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН.
 
Член е на Софийската адвокатска колегия.


Красимира Гергева
Завършила е средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.

От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.

Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси. В началото на своята кариера е работила  с Уника, Алфа Финанс Холдинг, Азелис България и др. Към момента развива своА знаете ли, че можете да имате допълнителна отстъпка към избрания от Вас абонамент? Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получите 10% отстъпка от цената на абонамента. Освен това, членството в Клуб РС Издателство ще Ви даде и допълнителни преференции и отстъпки за лоялни клиенти.Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52,80 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 


Внимание:
Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от заявката!


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ